Afbeelding
Gemeente Veenendaal

Discussie in commissie over voorstel onderwijshuisvesting in Veenendaal

17 maart 2023 om 07:51 Politiek

VEENENDAAL De laatste editie van deze krant mocht dan wel op de voorpagina koppen dat er een oplossing voor de school-impasse was, maar niet alle partijen dachten daar zo over. De PvdA vond zelfs dat het college met dit voorstel voorbij ging aan de wil van de raad, namelijk een school in Groenpoort en de SP opperde halverwege de vergadering om er serieus over na te denken om dit voorstel nog als niet beslisrijp te verklaren. 

Wethouder Lochtenberg vergeleek het proces van het zoeken naar de onderwijshuisvesting voor Oost al eerder met een marathon, waarbij iedereen maar vermoeid bleef rennen op het laatste tandvlees. Er moet een besluit komen om eindelijk duidelijkheid te geven aan de scholen, de ouders en zeker niet in de laatste plaats de kinderen. En omdat andere onderwijsprojecten nu ook stil liggen en er meer scholen zijn die om en met locaties verlegen zitten.

INSPRAAK

Voordat de fracties in allerlei toonaarden woorden aan hun gevoelens van frustratie, verwarring of aan wantrouwen grenzende scepticisme konden geven, maakten drie insprekers gebruik van de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Allereerst het CPOV, die van de schoolbesturen het meest tevreden leek te zijn met het voorkeursscenario van een IKC Dragonder-Zuid. Wel was er de wens om IKC Engelenburg naar voren te halen. De oproep naar de raad: neem het voorstel heel serieus, maak een integrale afweging voor de belangen van het kind, in het bijzonder de kwetsbare kinderen in het speciale onderwijs. 

Met een integrale blik kon het de toets der kritiek doorstaan, waarmee het bestuur afstand doet van het andere scenario voor Groenpoort en de percepties van het achterliggende traject. Het was bereid om IKC Zuiderkruis te gebruiken en zo een unilocatie voor WereldKidz in het Ontmoetingshuis mogelijk te maken. 

Dat zou dan wel betekenen dat een school als Gave mogelijk naar drie locaties zou gaan en daar maakte een andere inspreker zich zorgen over. Wat hem betreft, was er nog veel onduidelijk en waren er nog teveel achterdeurtjes. In het latere debat werd daarmee geconcludeerd door een aantal partijen dat twee van de drie schoolbesturen, behalve het CPOV, niet tevreden waren met dit voorstel. Volgens het college staat een meerderheid wel achter het voorstel.

SFEER

Uitgangspunt bij alle schoolbesturen, de raad en het college is dat drie locaties voor een school absoluut onwenselijk is. De inspreker namens WereldKidz Balans had het idee dat het college de school verweet geen ruimte op te willen geven. Ieder kind zou in de eigen wijk naar school moeten kunnen. Als school verhuizen naar een andere wijk, betekende niet automatisch dat de kinderen dan meegaan. Groen Links wees er ook op dat een school met meerdere locaties niet bijdraagt aan de cohesie in de buurt. Kinderen gaan na school immers weer terug naar hun eigen buurt. 

Iedere school heeft recht op een unilocatie, was het idee, ook de andere scholen. Omdat dat lastig te realiseren is, is het handig als iedereen beweegt, opperde wethouder Lochtenberg later, maar het was zeker niet de bedoeling om de school dat idee te geven. Ook de geschetste sfeer van de gesprekken met de scholen die intimiderend zou zijn en ouders eigenlijk het idee zouden geven dat Groenpoort van begin af aan geen optie was voor het college, wees hij van de hand. 

Partijen zoals D66 en CDA kregen het idee dat het scenario in Groenpoort niet echt de kans heeft gekregen. De PvdA noemde het een ‘doodzonde’ dat het college het amendement voor een school in Groenpoort niet heeft uitgevoerd. Van een nieuwe bestuursstijl zou niets te merken zijn, met suggesties van ouders zou niets zijn gedaan, kortom: dit voorstel was onaanvaardbaar. 

PUZZEL

GroenLinks verwoordde het zo: niemand wordt vrolijk van dit voorstel. Toch was het volgens de wethouder wel het best haalbare voorstel dat nu een einde kon maken aan veel onduidelijkheid. Wat de wethouder betreft, had het college steeds aangegeven waarom iets wel of niet kon en bleek bij de gesprekken bij scholen al snel dat de grote variant van de school in Groenpoort geen optie was. 

Mobiliteit was een groot probleem, maar die variant zou ook voor versnippering zorgen en dat zou het onderwijs zeker niet ten goede komen. De kleinere optie had niet de voorkeur van het college, maar is wel als alternatief aangeduid. De wethouder betreurde het dat ouders zich meer geïnformeerd dan betrokken voelden en dat het college het amendement voor een school in Groenpoort niet uit had kunnen voeren. Maar om een landelijk politicus te citeren: ‘U kunt ons niet houden aan het onmogelijke.’ Ook is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de scholen om te voorkomen dat ze op drie locaties moeten zitten. ‘Het is een uitdaging om die puzzel zo te leggen.’

Voorzitter van dienst Ronald van der Weerd zei aan het eind grappend dat hij graag hoorde of het voor elke partij een hamerstuk kon zijn. De SP vond het voorstel eigenlijk nog niet beslisrijp, maar vond dat er een knoop moest worden doorgehakt en liet het toch naar de raad gaan. Mark Ruitenbeek van het CDA zei halverwege de bespreking te verwachten tegen dit voorstel te stemmen. Aan het einde van de rit gaven alle partijen aan het mee naar de fractie te nemen om het volgende week als bespreekstuk aan de raad voor te leggen.

Arjan van den Berg
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie