Afbeelding
Pixabay

‘Constructieve’ gesprekken over voldoende lesruimte voor speciaal onderwijs De Blink in Veenendaal

19 februari 2024 om 17:00 Onderwijs

VEENENDAAL De Blink en de gemeente blijven in gesprek voor voldoende lesruimte voor speciaal onderwijs in Veenendaal. Het college heeft na vragen van de lokale politiek de situatie nog eens beschreven en geeft daarin aan dat er volgens haar voldoende vierkante meters waren vrijgemaakt. De spoedaanvraag voor extra lesruimte heeft Veenendaal nog in behandeling. De Blink begrijpt dat het een ingewikkeld vraagstuk is, maar zoekt een voorlopige oplossing van de acute situatie.

door Peter Kuijpers

,,Het speciaal onderwijs blijft groeien na de invoering van passend onderwijs. Er ontstaan zelfs wachtlijsten, waardoor kinderen niet kunnen instromen in het speciaal onderwijs. Een ontwikkeling die niet wenselijk is. Dit is een landelijke trend die we ook terugzien in Veenendaal. Oorzaken die genoemd worden zijn multiproblematiek. Naast sociale economische problemen in de thuissituatie als armoede, spelen er ook meer gedragsproblemen. Daarnaast lijkt het erop dat het regulier onderwijs niet voldoende kinderen kan opvangen met een ondersteuningsvraag”, geeft de gemeente aan.

PLAATSING

Zij ziet daar tevens als oorzaak het lerarentekort. ,,Maar ook soms handelingsverlegenheid van scholen. Ook het Rijk is kritisch over passend onderwijs en van mening dat de beweging naar inclusief onderwijs moet worden vormgegeven. Het samenwerkingsverband passend onderwijs geeft een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring af voor plaatsing in het speciaal onderwijs. Als gemeente hebben we daar geen rol. We zien wel dat de landelijke trend druk legt op de voorzieningen lokaal en ook in de regio bij scholen”, vervolgt het college. Veenendaal ziet graag thuisnabij onderwijs. ‘Als dat tot de mogelijkheden behoort.’

HUISVESTING

Burgemeester en wethouders hebben de politieke partijen geschreven over de Veenendaalse onderwijshuisvesting. Deze wilden meer informatie over de huisvesting van De Blink, die hen heeft aangegeven in een nijpende situatie te zitten. ,,Het speciaal onderwijs is ingedeeld in clusters, zoals ook opgenomen in de onderwijswetgeving. En hebben een regionale functie, vanwege de specifieke expertise op die scholen. Speciaal onderwijs kan door de specifieke expertise dan ook niet in elke gemeente beschikbaar zijn.” Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs die zorgen dat in de regio een dekkend aanbod is.

NEVENVESTIGING

Veenendaal heeft gesprekken gevoerd over het aanbod binnen de gemeente. ,,Het schoolbestuur van De Blink heeft de wens geuit om het onderwijsaanbod te verbreden. Een argument hierbij is dat zij thuisnabij onderwijs willen verzorgen voor kinderen die onderwijs op het speciaal onderwijs moeten volgen. Lopende deze gesprekken is eind 2022 door het schoolbestuur een aanvraag ingediend voor het starten van een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs, waarbij zij een verbreding van het aanbod willen inzetten. De wens voor het oprichtingen van een nevenvestiging maakt onderdeel uit van een brede vraagstelling”, aldus de gemeente.

GESPREK

Wethouder Martijn Beek laat namens het college opnieuw weten dat Veenendaal met alle schoolbesturen moet kijken naar de beste invulling van de beschikbare schoolgebouwen en lokalen. Dat is tevens het moment om daar met De Blink naar te kijken. ,,Het schoolbestuur is meegegeven dat we hierover het gesprek voeren in het kader van de nieuwe beleidsperiode voor het Integraal Huisvestingsplan. Het schoolbestuur van De Blink heeft echter vooruitlopend op voldoende huisvesting het aanbod toch direct verbreed”, geef het college nu aan. Niet alleen biedt zij onderwijs aan kinderen in cluster 3, maar tevens is dit verbreed naar cluster 4 onderwijs.

BEHOEFTE

De Blink zet tevens in op thuisnabij onderwijs voor alle kinderen in Veenendaal. Zij geeft daarbij aan dat het leerlingenaantal de afgelopen jaren, en nog steeds, groeit. De school wil zowel kinderen in het speciaal onderwijs (SO) als voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Veenendaal lesgeven. En ziet dat bij de omliggende scholen ook ruimtegebrek is door de groei in deze doelgroep. In Ede en Arnhem met zo’n 40 tot 50 kinderen en soms wel 100. De Blink ziet dat er een duidelijke behoefte is om deze kinderen passend onderwijs te bieden. Zij is daarvoor al jaren in overleg met de gemeente, maar kan niet wachten tot 2030 voor een passende oplossing.

VERBREDING

De Blink bood volgens de gemeente onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en langdurig zieke kinderen. Daar kwam in de verbreding onderwijs voor kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen bij. Deze gingen eerder naar andere scholen in de regio. ,,De gemeente heeft geen zeggenschap over het aannemen van kinderen. Wel is aan het schoolbestuur meegegeven dat er een probleem ontstaat als zij, zeker deze kwetsbare kinderen, blijven aannemen. Terwijl bekend is dat er geen huisvesting op korte termijn beschikbaar is”, geven burgemeester en wethouders aan in hun beschrijving van de situatie.

GROEI

De genoemde clusters zijn volgens De Blink al bij de start van Passend Onderwijs in 2014 losgelaten. ,,Het klopt dat de doelgroep leerlingen die de Blink-vso bedient, is verbreed. Dit vormt echter maar voor een beperkt deel de oorzaak van de acute huisvestingsproblematiek. De leerlingenaantallen van de Blink zijn de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Dit is de grootste oorzaak van de acute huisvestingsproblematiek”, laat Hennie Loeffen, lid van het College van Bestuur van De Blink weten. ,,Wij kunnen en willen dan ook niet anders dan samen met gemeente komen tot passende oplossingen. Anders zal het aantal thuiszittende leerlingen enorm gaan groeien.”

SPOED

De huidige vestiging van De Blink is aan de David Tenierslaan voor onderwijs aan Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Vanwege het bekende ruimtetekort is ook de locatie aan de Sterke Arm tijdelijk beschikbaar gesteld tot eind dit jaar. Veenendaal kijkt voor de toewijzing naar het aantal leerlingen. Dit waren er op 1 oktober 2023 nog 213. Het aantal vierkante meters waar de school recht op heeft is volgens de gemeente ruimschoots voldoende. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de extra vierkante meters voor speciaal onderwijs. Maar blijft hierover met de school in gesprek.

VERORDENING

De Blink geeft aan dat Veenendaal een oude verordening heeft uit 2015 en rekent met achterhaalde cijfers: ,,De landelijke modelverordening is echter aangepast en daarbij de is benodigde ruimtebehoefte voor een school als De Blink toegenomen. Het blijft daarnaast een landelijk probleem dat er voor so-vso scholen en dislocaties geen rekening wordt gehouden met voldoende ruimte voor praktijklokalen. Met meerdere gemeenten uit ons werkgebied hebben wij daar als schoolbestuur aangepaste passende afspraken over kunnen maken. De gemeente Veenendaal wil de verordening in de komende periode gaan aanpassen.”

OVERLEG

De Blink wil in ieder geval benadrukken dat zij een constructief overleg heeft met de wethouder. ,,Waarin we duidelijk het gevoel kregen dat de gemeente Veenendaal meer begrip en inzicht krijgt in de ontstane situatie en bereid is om met ons naar een passende oplossing te zoeken. Voor de problematiek van de huisvesting van De Blink SO en VSO. Dit voor de korte en lange termijn. Het begrip is wederzijds. Ook wij begrijpen dat deze ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsvragen ingewikkeld zijn. We trekken dan ook graag samen op naar een passende oplossing”, aldus Hennie Loeffen.

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie