Afbeelding
Fotostudio7

Veel voorstellen bij bespreking van begroting in raad Veenendaal

3 november 2023 om 08:13 Politiek

VEENENDAAL Buiten het gemeentehuis viel de regen gestaag en ging de wind tekeer, maar in de raadzaal regende het ook amendementen en moties bij de bespreking van de programmabegroting. De fracties spraken wel unaniem hun dank uit voor het goede, ambtelijk werk dat in het document zat en juist die ambtelijke capaciteit was een belangrijk punt. Want waar die het beste, of zelfs noodzakelijkerwijs, kon worden ingezet – daar waren de partijen het getuige de vele voorstellen niet over eens.

door Arjan van den Berg

In de begroting stelt het college voor om van alle in het raadsprogramma majeure projecten de drie geplande IKC’s en het Stadspark als noodzakelijk te bestempelen en nu alvast, nog voor de integrale afweging bij de kadernota volgend jaar, te beginnen of door te gaan met de voorbereidingen. ProVeenendaal vond het vooral belangrijk dat inwoners voelden dat de gemeente hart en oog voor Veenendaal had. Concreet moest Veens Welzijn een stabiele basis krijgen, zodat incidentele projecten niet te veel druk zouden leggen op de structurele projecten. De gemeente mocht meer inzetten op mobiliteit en stadslogistiek door onder meer het verbreden van fietsroutes. Ook moest de tijdens corona afgeschaalde frequentie van het treinverkeer weer op het oude niveau komen, werd het tijd voor een echte verkeersoplossing voor Veenendaal Oost en moest de ‘verrommeling’ van de buitenruimte goed worden tegengegaan. De fractie kwam met voorstellen voor het digitaliseren van de stadsroute met QR-codes om ook jongeren aan te spreken en het schrappen van het verhoogde tarief voor het bezit van een tweede hond.

De fractie kwam met voorstellen voor het digitaliseren van de stadsroute met QR-codes

SPEERPUNTEN

De ChristenUnie wilde dat het college duidelijkheid en rust gaf aan de scholen rond de huisvestingsplannen van het onderwijs. Stabiliteit in het gezin was ook essentieel, gezien alle problemen met jeugd in de zorg. Echtscheiding blijkt vaak een belangrijke oorzaak te zijn. De partij stelde voor om een plan van aanpak van speerpunten voor het wel of niet toekennen van een zorgtraject op te stellen.

De partij wilde met een motie eerst alsnog een stadsgesprek met alle betrokken partijen, waarna de evenementennota geactualiseerd kon worden om gemaakte keuzes te duiden en een nieuw beleid op te stellen. Ook was er de vraag om een fonds voor het vergoeden van de kosten van taalonderwijs voor gezinsmigranten. Raadslid van Esseveld kwam met het voorstel om te onderzoeken welke initiatieven er op het gebied van het werken aan duurzame relaties waren, die mogelijk door de gemeente te laten ondersteunen en de bewustwording van het belang bij de burger te vergroten.

LEEFSTAD

De SGP stelde voor om in eerste instantie de oudste school van Veenendaal, de Johannes Calvijnschool, ook als noodzakelijk project te bestempelen, maar het anders bij de door het college benoemde majeure noodzakelijke projecten te houden en met de voorbereiding van andere projecten te stoppen. Het CDA zag Veenendaal graag als groene leefstad en bijenstad van Veenendaal. Het voorstel om niet in hoger beroep te gaan tegen een individuele burger bij een voor de gemeente negatieve uitspraak werd ook weer in stelling gebracht, net als het idee om een oefenparcours onderdeel uit te laten maken van het stadspark.

Lokaal Veenendaal dacht dat de muziekschool wellicht wel ondergebracht kon worden bij de bibliotheek en het ontmoetingshuis kon zaken ook elders organiseren. De plannen voor het theater mochten fier overeind blijven, hoewel de hoge kosten van het tijdelijk openhouden van het huidige pand wel een punt waren en tot een minimum beperkt moesten worden. Ander punt van zorg was de overlast van scooters en snelle fietsen en het gegeven dat jongeren ‘te veel en te gemakkelijk’ aan drugs konden komen. Een stadsgesprek over de locatie van een asielzoekerscentrum was ook gewenst.

Ander punt van zorg was de overlast van scooters en snelle fietsen

HOOPVOL

De VVD had veel vertrouwen in de hervormingsagenda van de jeugdzorg en de plannen voor het grotere, nieuwere theater moesten zeker blijven. De partij stelde vragen bij het beleid van het geven van noodhulp. Inwoners zouden meer betrokken zijn bij de rampen in Turkije en Marokko dan elders, maar wie was het college om dat te bepalen voor de inwoners en om hun belastinggeld te doneren?

GroenLinks zag graag meer groene klimaat adaptieve parkeerplaatsen waar dat kon en wilde dat de klimaatscenario’s van het KNMI werden meegenomen in de Omgevingsvisie. D’66 kwam met een voorstel voor cofinanciering met ondernemers om hun pand te vergroenen. De SP zag graag dat de gemeente zich aanmeldde bij de materialenbank, gebruik maakte van tweedehands kantoormateriaal, de onnodige leegstand van woningen stevig aanpakte en dat de raad vooraf nog een keer mee werd genomen bij de kaderstelling van woningbouwprojecten. De PvdA vond dat het nodig was om realistische doelen te stellen voor de energietransitie, te onderzoeken waarom kinderarmoede was gestegen en welke maatregelen die konden terugdringen en hoe gezond voedstel onderdeel kon zijn van de Veenendaalpas.

TOEZEGGINGEN

Het college kon een aantal toezeggingen doen. Zo was de gemeente al bezig met het gebruik van tweedehandsmaterialen, daar waar het mogelijk was. Tegen de ChristenUnie zei wethouder Beek dat het niet de taak is van de gemeente om trainingen rond de duurzaamheid van relaties aan te bieden, maar hij wilde zeker alle initiatieven in kaart brengen en de burger informeren en stimuleren. 

Wethouder Stroobosscher wist te melden dat ProRail zelf ook graag weer met de oude frequentie treinen wil laten rijden, maar dat dat door personeelstekort nu niet mogelijk is

Wethouder Stroobosscher wist te melden dat ProRail zelf ook graag weer met de oude frequentie treinen wil laten rijden, maar dat dat door personeelstekort nu niet mogelijk is. Een fonds voor gevelrestauratie was in het verleden geen succes door gebrek aan animo bij de ondernemers, dus stelde hij D’66 voor om het eerst voor een jaar te proberen als het werd aangenomen. Bij het oefenparcours wilde hij eerst kijken of het paste bij de nu na participatie gemaakte plannen. Hij zei toe onderzoek te willen doen of het mogelijk was om cursussen voor taallessen deels te vergoeden, waarna ProVeenendaal zich afvroeg of het niet voor alle Veenendalers met een taalachterstand kon, want dat waren niet alleen migranten. Dat was zeker een idee, vond Stroobosscher, afhankelijk van of iemand het niet al zelf kon betalen. Bestrijden van kinderarmoede werd zeker al gedaan, net als het aanbieden van gezond voedstel bij de Veenendaalpas.

MAATREGELEN

Wethouder Lochtenberg zei toe daar waar het kon in te willen zetten op de groene parkeerplekken en een ultieme oplossing te willen zoeken voor het ontmoetingshuis. In het beste geval betekende dat het kostendekkend werd, maar het kon ook betekenen dat het verlies moest worden genomen. In de derde variant kon het college ook op verzoek de raad een menukaart voorschotelen met mogelijk pijnlijke maatregelen om het probleem op te lossen. 

Burgemeester Kats vertelde dat er actief werd ingezet op het voorkomen van jonge aanwas bij drugskoeriers, het beleid niet alleen op de ‘grote jongens’ was gericht, maar ook op de lokale jongens en er ook op bovengemeentelijk niveau naar drugsverbanden werd gekeken. Bij het zoeken van een locatie voor het COA wilde alle partijen betrekken, maar vroeg dan wel de ruimte om dat ook in kleinere settingen te kunnen doen en niet per se in een stadsgesprek. Het bestrijden van overlast van scooters zou een prominent onderdeel zijn van het leefbaarheids- en handhavingsplan dat nu in samenwerking met de boa’s werd opgesteld. Maandag volgt de tweede termijn in de raad en spreken de fracties zich uit met hun stem.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie