Afbeelding
Veenendaal Waait Mee

Veenendaal tegen provincie: ‘Vergeet ons niet bij onderzoek naar plekken voor windmolens’

21 maart 2023 om 07:57 Politiek

VEENENDAAL Bij een onderzoek naar plekken voor windmolens in de provincie Gelderland vraagt Veenendaal haar niet te vergeten. Ondanks dat de gemeente in de provincie Utrecht ligt, valt zij nu tussen twee onderzoeken van beide provincies. Veenendaal vraagt rekening te houden met alle gemeenten in Foodvalley.

Provincie Gelderland heeft een onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie ter inzage gelegd. ‘In deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat hoe de milieueffecten van verschillende locaties voor windparken en zonnevelden zullen worden onderzocht. U geeft al aan dat wind- en zonneparken ook invloed kunnen hebben op gebieden buiten de provinciegrens. En dat de beoordeling van onder andere milieueffecten, de ruimtelijke inpassing en de netinpassing daarom niet ophoudt bij de provinciegrens’, stelt het college van Veenendaal. Zij heeft eerder al gereageerd op de plannen van gemeente Ede en ook de zoekopdracht van provincie Utrecht naar windlocaties.

INVLOED

,,De twee provincies zijn een gebiedsplan en MER gestart voor de mogelijkheden en beperkingen van windbeleid. Dit gaat om de reikwijdte waarover en het detailniveau waarop men wil kijken. Veenendaal heeft ervoor gekozen dat wij dit zodanig belangrijk vinden dat we ons eigen geluid willen laten horen. Wanneer dit kan omtrent energie uit wind, dan doen we dat’’, geeft wethouder Marco Verloop aan. 

Ook richting de buurprovincie: ‘Het invloedsgebied van de milieueffecten strekt zich uit tot in Veenendaal, een dichtbebouwde gemeente met veel woningen en een hoge woningbouwopgave. Daarom wil Veenendaal ruime afstand tussen windturbines en bestaande, geplande en mogelijk toekomstige dichtbebouwde gebieden.’

AFSTEMMING 

Daarbij haalt de gemeente nog eens aan hoe dit in het verleden al de gemoederen bezig hield. ‘In Veenendaal worden inwoners geconfronteerd met diverse processen rondom windmolens die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Besluiten rondom potentiële zoeklocaties Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Ede. De komende periode krijgen onze inwoners te maken met besluiten over processen rondom windmolens bij Ede, provincie Gelderland en provincie Utrecht.’ 

De gemeente vraagt een goede afstemming en communicatie. En dat van beide provincies de Milieu Effect Rapportages (MER) goed op elkaar zijn afgestemd. ‘Hier hebben ook de andere Utrechtse gemeenten uit Regio Foodvalley baat bij.’

HINDER

Gelderland erkent dit al in haar onderzoek en het college vraagt dan tevens de uitkomsten uit Utrecht te betrekken, omdat Veenendaal tussen de twee provincies valt. Het gaat hierbij met name om de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten, slagschaduw en lichthinder door de turbineverlichting. Met windmolens aan beide zijden, kan dit van twee kanten hinder geven. Dit samen is wellicht meer dan iedere provincie individueel voor ogen heeft. ‘Wij zien graag dat naast deze objectieve factoren ook onderzoek wordt gedaan naar de meer subjectieve hinderfactoren die chronische stress kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld de visuele hinder of de beklemmende gevoelens die windmolens kunnen oproepen bij inwoners.’

BETROKKEN 

Gelderland heeft namelijk geen hoogte ingetekend. ‘U beargumenteert dit met het feit dat er geen realistische bovengrens van bronsterkte eenduidig te bepalen is. En dat het denkbaar is dat windturbines stiller worden, ook al neemt de omvang toe. Hiermee gaat u voorbij aan het feit dat hogere windmolens visueel meer impact hebben in het landschap. Er is een relatie tussen de mate waarin een windmolen waargenomen kan worden en de mate van hinder die men ervan ervaart.’ Veenendaal wil graag betrokken blijven. ‘Wij roepen u daarom op om al in een vroeg stadium te zorgen dat belanghebbenden worden betrokken bij het proces en hierbij ook oog te hebben voor belanghebbenden van de Utrechtse gemeenten in het invloedsgebied.’

Peter Kuijpers
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie